REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “Spring -30%”

Art.1 Organizatorul Campaniei Promoționale

1.1. Campania promoțională “Spring -30%” („Campania Promoțională”) este organizată de Viorica Cosmetic SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 1, str. Berzei 20, et. Mansarda, cod unic de înregistrare RO36744664, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal București J40/16619/2018, subscris și vărsat integral (“Organizatorul”).

1.2. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.replique.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Art.2 Denumire. Durata. Locul desfășurării

2.1. Campania promoțională poartă denumirea ”Spring -30%”.

2.2. Campania promoțională se desfășoară în perioada 04.04.2024 00:00 – 30.04.2024 23:59, pe platforma de comerț online www.replique.ro.

2.3. Promoția este valabilă numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoțională.

Art.3 Mecanica Campaniei Promoționale

3.1. Pentru a beneficia de o reducere de 30%, clienții trebuie să adauge în coș minim 2 produse de 100 ml fiecare.

3.2. Reducerea de 30% se va aplica automat pentru toate produsele din coș, doar în cazul în care coșul conține cel puțin 2 produse de 100 ml.

3.3. Promoția se aplică tuturor categoriilor de produse disponibile pe site, cu excepția celor specificate altfel pe paginile respective sau în alte secțiuni ale site-ului.

Art.4 Elibilitate și Condiții de Participare

4.1. Toți clienții care efectuează achiziții în perioada campaniei și îndeplinesc condițiile menționate în Art.3 sunt eligibili pentru a beneficia de promoția “Spring -30%”.

Art.5 Protecția datelor cu caracter personal

5.1. Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia, în conformitate cu politica de confidențialitate disponibilă pe www.replique.ro.

Art.6 Litigii

6.1. Eventualele dispute între Organizator și participanții la Campania Promoțională vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi înaintate spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

Art.7 Dispoziții finale

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare adecvate.

7.2. Prezentul Regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul replique.ro. Orice modificare a Regulamentului va fi comunicată prin aceleași canale prin care a fost făcut public inițial acest document.